Στάδια επενδυτικών Προγραμμάτων – Διαδικασία

ΚΥΡΙΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από τον εκάστοτε οδηγό επενδυτικού προγράμματος, γίνεται εύκολα αντιληπτό ποια είναι τα στάδια ενεργειών από την υποβολή έως και την υλοποίηση του σχεδίου. Συνήθως είναι τα εξής:

  1. Υποβολή της πρότασης: Ο κάθε δικαιούχος διαβάζει τον οδηγό του προγράμματος και σύμφωνα με αυτόν αλλά και το ΠΣΚΕ, δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων ή το σύστημα που ορίζει ο οδηγός του προγράμματος, αναλαμβάνει την υποβολή της πρότασης προκειμένου να παραθέσει τους στόχους και τα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου στα αντίστοιχα πεδία του συστήματος. Το ΠΣΚΕ βρίσκεται στο www.ependyseis.gr/mis.
  2. Αξιολόγηση της πρότασης: Μετά την υποβολή της πρότασης, η πρόταση θα πρέπει να αξιολογηθεί. Γι’ αυτό το λόγο στα παλαιότερα προγράμματα υπήρχε ένα μητρώο αξιολογητών. Δηλαδή ένα μητρώο από αξιολογητές οι οποίοι εξεταζόντουσαν σε κάποια συγκεκριμένα τεστ δεξιοτήτων, προκειμένου να αποδείξουν ότι γνωρίζουν πολύ καλά τον οδηγό του προγράμματος και είναι ικανοί να αξιολογήσουν ορθά τις προτάσεις.
  3. Εισήγηση της πρότασης από τον φορέα: Μετά το πέρας της αξιολόγησης ο φορέας διαχείρισης πραγματοποιεί την εισήγηση της πρότασης. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι ο φορέας διαχείρισης πραγματοποιεί έλεγχο επί της αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα αυτού, μπορεί να διαφέρει με αυτό του αξιολογητή.
  4. Ένταξη της πρότασης: Αφού έχουν αξιολογηθεί πολλές προτάσεις προς ένταξη ή απόρριψη, η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει και δημοσιεύει την ένταξη/απόρριψη των προτάσεων. Συνήθως τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο espa.gr με την μορφή .pdf. Εντός του αρχείου που δημοσιεύεται, στην δεξιά μεριά αναφέρεται η λέξη ΑΔΑ η οποία συνοδεύεται από έναν μοναδικό κωδικό (Αυτό επαληθεύει την εγκυρότητα του αρχείου)
  5. Διοικητικός έλεγχος: Αίτημα Α ή Β ενδιαμέσου ελέγχου (συνήθως έως 80% υλοποίηση επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού), σύμφωνα με το οποίο, παρουσιάζεις προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά το ποσοστό υλοποίησης που έχεις πραγματοποιήσει, προκειμένου να αιτηθείς το αντίστοιχο ποσό προς εκταμίευση. Πριν ή μετά το αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου, έχεις το δικαίωμα να υποβάλετε Αίτημα τροποποίησης. Τα Αιτήματα τροποποίησης χωρίζονται σε ήσσονος και μη ήσσονος σημασίας. Όσο εξελίσσονται οι οδηγοί των προγραμμάτων, τόσο υπάρχει η τάση τα μη ήσσονος σημασίας να μπορούν να τροποποιηθούν εντός του Αιτήματος Επαλήθευσης.
  6. Διοικητικός και Επιτόπιος έλεγχος: Αίτημα Τελικού Ελέγχου: Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της υλοποίησης. Κάποιοι οδηγοί θέτουν κατώτατο ποσοστό υλοποίησης (συνήθως το 80%), χωρίς αυτό να είναι κανόνας. Το τελικό αίτημα ελέγχουν, είναι αυτό κατά το οποίο θα αποπερατωθεί η επένδυση και ο δικαιούχος θα αιτηθεί το εναπομείναντα ποσό προς εκταμίευση, εφόσον πραγματοποιηθεί η επιτόπια επαλήθευση. 
  7. Έλεγχος δικαιολογητικών πληρωμής: Αυτό το στάδιο ακολουθεί μετά το πέρας του ελέγχου/πιστοποίησης (είτε αυτός είναι ενδιάμεσος είτε τελικός). Είναι η διαδικασία κατά την οποία, ο δικαιούχος καλείται να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή.
  8. Τήρηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων: αρκετοί από τους οδηγούς προγραμμάτων, ορίζουν κάποιους στόχους που θα πρέπει να τηρηθούν με το πέρας της ολοκλήρωσης ή της τελευταίας εκταμίευσης (διαφέρει από οδηγό σε οδηγό). Ο δικαιούχος καλείται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να τεκμηριώσει την επιλεξιμότητα του έργου.

Μοιραστείτε το:

Περισσότερα Άρθρα