Προγράμματα ΕΣΠΑ 2023 Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τα προγράμματα ΕΣΠΑ για το έτος 2023 και θα παρουσιάσουμε τις διάφορες δράσεις και …

ΕΣΠΑ 2023 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είναι μία από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης της Ελλάδας για την ανάπτυξη και τη …

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προδημοσιεύθηκε η δέσμη δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι …

Ο όρος de minimis (δηλ. ενισχύσεις ήσσονος σημασίας) παρότι χρησιμοποιείται συχνά στα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, δεν είναι πάντοτε γνωστός ή απόλυτα κατανοητός …

Το business plan, αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. Είναι η αρχή της διαδικασίας. Θέτει τους βασικούς πυλώνες, …

Η επιθυμία του επιτηδευματία για την συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα, δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται ενημέρωση και καθοδήγηση. Με την προκήρυξη …