Συμβουλευτική για συμβούλους

Η επιθυμία του επιτηδευματία για την συμμετοχή σε επενδυτικό πρόγραμμα, δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται ενημέρωση και καθοδήγηση. Με την προκήρυξη του εκάστοτε προγράμματος, λαμβάνουμε την πληροφορία της διαθεσιμότητας χρηματικών πόρων. Σε προγενέστερο στάδιο όμως, χρειαζόμαστε κάποιον ειδήμον, που θα μας παράσχει την πληροφορία.

Το σημαντικότερο μειονέκτημα των εξωτερικών συμβούλων, είναι η εσφαλμένη κατανομή χρόνου και η πληθώρα ανάληψη όγκου πελατών.

Το αποτέλεσμα?

Επανειλημμένα να παρατηρείται το φαινόμενο έλλειψης προσαρμοσμένης ενημέρωσης από τους συμβούλους στους πελάτες, σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να συνάδει με το επενδυτικό πρόγραμμα σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Κατά την υποβολή των στοιχείων, προκειμένου ένα επενδυτικό σχέδιο να ενταχθεί σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα, ο σύμβουλος ή/και ο λογιστής που θα πραγματοποιήσει το στάδιο της υποβολής, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός με την αποτύπωση των στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, η αίτηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι το πέρας του σταδίου αξιολόγησης. Οποιοδήποτε μικρό λάθος μπορεί να καταστεί τόσο σημαντικό που να στερήσει την ένταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κατά την δημοσίευση ενός οδηγού προγράμματος, θα πρέπει να πραγματοποιείται ορθή κατανόηση των εννοιών του οδηγού. Για την επιτυχία της παρούσας διαδικασίας, απαιτείται αρκετές φορές η υποβολή ερωτημάτων μέσω του Helpdesk (ΠΣΚΕ), όταν αφορά τεχνικά ζητήματα, ενώ ερωτήματα που υποβάλλονται στον φορέα διαχείρισης, αφορούν ζητήματα που προκύπτουν συνήθως κατά την διάρκεια υποβολής και υλοποίησης (διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος).

Σημειώνεται ότι για την άμεση επικοινωνία, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να κατέχει κατ’ ελάχιστον γνώση των βασικών ερμηνειών, ώστε το ερώτημα να είναι στοχευμένο.

Μοιραστείτε το:

Περισσότερα Άρθρα